Unlimited

Meeting Marie-France Pochna

”След дълги години на пъте- шествия из света със съпруга ми, след като писах и препода- вах в различни университети, в един момент се завърнах в Париж и реших да създам Paris Unlimited. Исках да споделя с хората всичките си познания, контакти и ексклузивния дос- тъп, които имам. Разбира се, че това е бизнес, но за мен е по-скоро като дар, който при- тежавам и споделям с нашите клиенти. Бих искала и хората, които идват при нас, да го при- емат като такъв.”